พลังงานทดแทนทางรอดไม่ใช่ทางเลือก

ปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
และยังมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ. 2544 – 2643
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส นับว่าเป็นสถานการณ์อันเลวร้ายที่เราต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สาเหตุใหญ่อย่างนึงคือการใช้พลังงาน เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์กำลังจะประสบกับผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวดังนั้น
ถึงเวลาที่เราต้องเริ่มลงมือช่วยกันเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
หนึ่งในทางรอดเดียวของเราคือสิ่งที่เรียกว่า “พลังงานทดแทน” พลังงานสะอาดที่ถูกนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิม ซึ่งพลังงานทดแทนเหล่านี้
จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตและช่วยลดปัญหาด้านมลพิษได้อย่างยั่งยืน สาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน
ในปัจจุบัน พลังงานแสงอาทิตย์ ถูกจัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญที่สุด เป็น
“พลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม” เพราะสามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร
จึงทำให้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ตลอดทั้งปี พลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งรับได้ทั่วประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน
จึงเป็นหนึ่งในทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก ที่พวกเราทุกคนสามารถเริ่มลงมือทำได้เลย เพื่อรักษา และ ส่งต่อ โลกอันสวยงามนี้ให้คนรุ่นต่อไป