รู้ไหมว่าบ้านที่มีคนป่วย จะไม่ถูกตัดไฟจากการไฟฟ้า

รู้ไหมครับ หากบ้านไหนมีผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้าในการการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล สามารถยื่นขอการ “ยกเว้น” ตัดกระแสไฟฟ้า ได้ทั้ง MEA / PEA นะ
ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อลงทะเบียนที่สำนักงาน MEA / PEA ในพื้นที่ทุกแห่ง
*เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน*
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา
– ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล
– หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือสำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ใช้ไฟฟ้า
– ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหลักฐานแสดงตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
จากนั้น
PEA / MEA เข้าตรวจสอบสถานที่ใช้ไฟฟ้า
ยื่นลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่องภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
ปล. ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า ไม่ใช่การยกเว้นค่าไฟน้า !!
โดยหากสนใจหรือมีข้อสอบถามสามารถติดต่อไปยัง ผู้ให้บริการในพื้นที่ของท่านได้เลย
หรือที่สายด่วน 1129 PEA จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ
1130 MEA กรุงเทพ – นนทบุรี – สมุทรปราการ